Anna Stępniewska – Janowska

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ, a także podyplomowych studiów europejskich na Papieskiej Akademii Teologicznej . Ponadto uczestniczyła w kursie dla adwokatów przeprowadzonym przez American Bar Association w Waszyngtonie. Ukończyła Prawo kanoniczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.
Prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym prawa cywilnego, stosunków między rodzicami i nieletnimi , nieruchomości , spadków i innych szeroko rozumianych spraw rodzinnych . Prowadzi również postępowania administracyjne dotyczące obywatelstwa i prawa budowlanego . Działa jako obrońcą w sprawach karnych.
Reprezentuje strony przed Sądami Kościelnymi w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Biegle włada językiem angielskim.